Varukorg

FUNKISKÖK
0

Köp- och leveransvillkor (Lilla) Svenska Funkiskök AB

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för dig som i egenskap av konsument ingår ett avtal om köp av köksinredning eller andra varor med Svenska Funkiskök AB, org.nr. 559223-6821. Separata villkor gäller för den som ingår avtal i egenskap av näringsidkare. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Svenska Funkiskök AB framgår på bolagets hemsida, www.funkiskok.se.

2. AVTALETS INGÅENDE, M.M.
2.1 KÖKSMODULER

När du gör en beställning av varor från Svenska Funkiskök AB accepterar du samtidigt dessa allmänna villkor. Du förbinder dig att följa villkoren i dess helhet. Beställningsprocessen inleds genom att du via Lilla Funkisköks webshop väljer de moduler du vill köpa. Samtidigt väljer du luckans hängning och ev täcksida, sockellist. De tillverkas på beställning och lagerhålls ej. Samtliga produkter levereras obehandlade. När du klickar på Köp förbinder du dig till detta avtal. Inom kort skickas en faktura till dig som måste betalas inom 5 dagar för att produktionen av dina moduler skall starta.

2.2 DISKBÄNKAR

När du gör en beställning av varor från Svenska Funkiskök AB accepterar du samtidigt dessa allmänna villkor. Du förbinder dig att följa villkoren i dess helhet. Beställningsprocessen inleds genom att du via Lilla Funkisköks webshop gjort en skiss via Decosteels ritverktyg Decolight. Detta är underlaget som diskbänken tillverkas efter. Det är helt och hållet kunden som ansvarar för att mått och val i beställningen är korrekta. Svenska Funkiskök AB ansvarar ej för det.
När du klickar på Skicka beställning förbinder du dig till detta avtal. Inom kort skickas en faktura till dig som måste betalas inom 5 dagar för att produktionen av diskbänken ska starta.

3. ÅNGERRÄTT

Eftersom köpet avser varor som tillverkas på beställning och efter dina anvisningar, omfattas köpet inte av någon lagstadgad ångerrätt (se 11 § p. 3 lagen [2005:59] om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

4. BETALNING

Alla köp via Lilla Funkisköks webshop förskottsbetalas i sin helhet innan varorna skickas till kund.

5. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Det är ej möjligt att göra ändringar eller tillägg på moduler tillgängliga via Lilla Funkiskök

6. LEVERANSTID
6.1 KÖKSMODULER

Med leveranstid avses i detta stycke tidpunkten då varorna är redo för leverans från snickeriet. Leverans sker vanligen inom två (2) till fem (5) veckor efter att du erhållit din orderbekräftelse. Fraktbolaget aviserar kunden via sms när beställningen är redo att levereras. Eftersom Svenska Funkiskök AB:s verksamhet avser varor som tillverkas på beställning, är det dock möjligt att leveranstiden under vissa perioder kan vara längre än så. Ev försening av leverans lämnas senast tio (10) dagar i förväg.

6.2 DISKBÄNKAR

Med leveranstid avses i detta stycke tidpunkten då varorna är redo för leverans från vår leverantör. Leverans sker vanligen 14 dagar efter att du erhållit din orderbekräftelse. Därefter tar det 1-5 dagar för fraktbolaget att leverera varorna till kund.

Eftersom Svenska Funkiskök AB:s verksamhet avser varor som tillverkas på beställning, är det dock möjligt att leveranstiden under vissa perioder kan vara längre än så. Ev försening av leverans lämnas senast tio (10) dagar i förväg.

7. TRANSPORT OCH AVLÄMNING KÖKSMODULER

Varorna skickas på pall och priset för frakten blir därför samma för endast en modul som lastas på en pall som för flera moduler. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid beställning. Beroende på vilka moduler som valts lastas dessa därefter på lämpligt antal pallar. Kunden betalar alltid självkostnadspris för frakten. Kostnader och leveransvillkor tas fram i samband med beställningen och anges på fakturan. Varorna levereras till den adress som du har uppgett i din beställning. Fraktbolaget aviserar dag och tid som transporten är planerad. Det är kundens ansvar att bekräfta dessa tider och att ange ett korrekt telefonnummer. Om adressen inte är åtkomlig för transportbilen, levereras varorna istället till närmsta lämpliga avlämningsplats. Varorna anses avlämnade när de har lastats ut ur transportbilen. Transportfirman hjälper inte till att bära in varorna i bostaden. Merkostnader som uppstår till följd av att du uteblir från leveranstillfället eller orsakar att leveransen försenas ska betalas av dig.

Varorna kan även hämtas av kund direkt från snickeriet i Malmö. Detta meddelas av kund vid beställning i webshopen. Snickeriet kontaktar då kunden och avtalar tid för hämtning av beställningen när modulerna är färdiga. Vid utebliven hämtning skickas varorna till kundens adress och frakten debiteras i efterhand.

När varorna mottas är du skyldig att gå igenom pallarna och anmärka om det finns några yttre transportskador. Sådana yttre transportskador måste antecknas av chauffören samt fotograferas innan du skriver på fraktsedeln och ska anmälas till Svenska Funkiskök AB per e-post senast inom ett (1) dygn från leveransen. Övriga transportskador ska anmälas till Svenska Funkiskök AB per e-post inom sju (7) dagar från leveransen. Det är därför viktigt att du packar upp och undersöker varorna snarast efter att du mottagit dem. Ta gärna bilder på skadorna och maila oss.

8. MONTERING

Svenska Funkiskök AB tillhandahåller monteringsanvisningar via hemsidan. Svenska Funkiskök AB ansvarar aldrig för skada som uppstår efter att en vara har avlämnats.

9. REKLAMATION OCH FELANSVAR

Svenska Funkiskök AB godkänner reklamation av varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du vill göra gällande att en vara är felaktig ska du kontakta Svenska Funkiskök AB per e-post, så snart som möjligt efter att felet har upptäckts. Reklamationen ska innehålla en tydlig beskrivning av det fel som görs gällande och fotografier på den aktuella varan ska bifogas. Reklamationer som görs inom sju (7) dagar från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamationsrätten upphör tre (3) år efter att varan levererades. Om reklamationen har inkommit i tid och Svenska Funkiskök AB bedömer att den reklamerade varan är behäftad med fel, kommer du inom kort att få besked om ifall varan ska repareras eller bytas ut. Om en vara ska repareras eller bytas ut, åtar sig Svenska Funkiskök AB att företa åtgärden inom skälig tid och utan kostnad för dig. I förekommande fall svarar Svenska Funkiskök AB för returneringskostnader. Du är dock skyldig att i skälig omfattning medverka till åtgärden, exempelvis genom att lämna in varan till Svenska Funkiskök AB eller hålla varan tillgänglig vid hembesök. Om du drabbas av särskilda kostnader i samband med sådan medverkan, åtar sig Svenska Funkiskök att i skälig mån ersätta dessa. Vid konstaterat fel i en vara ska du om möjligt kontakta Svenska Funkiskök AB innan varan monteras. Du ska också i övrigt vidta skäliga åtgärder för att begränsa Svenska Funkiskök AB:s kostnader. I annat fall kan du bli skyldig att svara för den merkostnad som uppstått. Om det vid en reklamation visar sig att det inte är fel på varan, har Svenska Funkiskök AB rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakats av reklamationen. Det kan exempelvis röra sig om milersättning, restidsersättning och demonteringskostnad.

10. KÖPARENS RÄTT TILL SKADESTÅND

Du har rätt till ersättning för utgifter och förluster som uppstått för dig på grund av att varan är felaktig eller på grund av Svenska Funkiskök AB:s dröjsmål, såsom kostnader för telefon, porto, resa och förlorad arbetsinkomst. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet eller ideell skada som t.ex. obehag, olust eller olägenhet. Ersättning utgår inte heller för inbokade entreprenörer som inte har beställts via Svenska Funkiskök AB. Svenska Funkiskök AB går fritt från skadestånd om Svenska Funkiskök AB kan påvisa att dröjsmålet beror på hinder utanför Svenska Funkiskök AB:s kontroll som Svenska Funkiskök AB skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Svenska Funkiskök AB inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada.

11. FORCE MAJEURE

Svenska Funkiskök AB ansvarar inte för fel eller förseningar orsakade av omständigheter som bolaget inte kunnat råda över. Sådana omständigheter innefattar exempelvis allmänna konflikter på arbetsmarknaden, extrema väderförhållanden, pandemi, epidemi, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem samt fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation. Detsamma gäller för fel eller förseningar i tjänster som tillhandahållits av Svenska Funkiskök AB:s underleverantörer. De omständigheter som avses i första stycket medför befrielse från alla påföljder. Om en sådan situation skulle uppstå kommer Svenska Funkiskök AB att informera dig om detta, dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheten varat längre än sex (6) månader har både du och Svenska Funkiskök AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Svenska Funkiskök AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa allmänna villkor. Ändringar av de allmänna villkoren kommer att publiceras på Svenska Funkiskök AB:s hemsida och gäller från tidpunkten då du accepterat dem. Du anses alltid ha accepterat en ändring 30 dagar efter att Svenska Funkiskök AB informerat dig om ändringen.

13. OGILTIGHET

Om en domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle anse att någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. ÖVRIGT

Svenska Funkiskök AB:s hemsida, och allt innehåll som finns på hemsidan, ägs av Svenska Funkiskök AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det är förbjudet att utan skriftligt godkännande kopiera eller använda sig av Svenska Funkiskök AB:s varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout eller information om varor, tjänster och annat innehåll. I samband med beställningen kommer du att uppge vissa personuppgifter, exempelvis namn, adress och kontaktuppgifter, vilka används för att genomföra beställningen, producera varorna och utföra leveransen på ett så smidigt sätt som möjligt. Svenska Funkiskök AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin personuppgiftspolicy, som finns tillgänglig på hemsidan. I samband med beställningen kommer du att uppge vissa personuppgifter, exempelvis namn, adress och kontaktuppgifter, vilka används för att genomföra beställningen, producera varorna och utföra leveransen på ett så smidigt sätt som möjligt. Svenska Funkiskök AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin personuppgiftspolicy, som finns tillgänglig på hemsidan.

15. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Svenska Funkiskök AB eftersträvar att lösa eventuella tvister i samförstånd, efter dialog med dig. Om en tvist inte kan lösas i samförstånd, kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som du hittar mer information om på adressen www.arn.se. Svenska Funkiskök AB åtar sig att följa beslut från ARN. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag, i första hand enligt ovan och i andra hand av allmän domstol.